header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Privacy & Cookieverklaring

HC Hoeksche Waard hecht grote waarde aan de privacy. Om die reden gaan wij zorgvuldig met persoonsgegevens om en zullen wij deze uitsluitend (laten) verwerken voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen wij duidelijk uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en met welk doel wij deze gegevens verwerken.

1. Wie zijn wij

Uw gegevens worden, met in achtneming van het navolgende, verwerkt door HC de Hoeksche Waard.

Onze contactgegevens zijn, waar het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens:

Telefoon: 0186-602663

E-mail: [email protected]

Website: www.hchoekschewaard.nl

2. Verwerking van uw gegevens

Ten behoeve van het uitvoeren van onze verenigingsactiviteiten (in de ruimste zin van het woord) verkrijgen wij persoonsgegevens van onze (toekomstige) leden, vrijwilligers, bezoekers en gebruikers van onze website, lisa app, accommodatie en evenementen en alle overige personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Deze privacy & cookieverklaring is in al die gevallen van toepassing.

Wij gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Dit betekent concreet het volgende:

 1. het voeren van een ledenadministratie en de (factuur) administratie van donateurs, sponsoren en andere relaties;Om u in te schrijven als (proef)lid bent u verplicht om de volgende gegevens van het (proef)lid te verstrekken:
   • naam, voorletters, achternaam;
   • geslacht, geboortedatum;
   • soort lidmaatschap;
   • adresgegevens telefoonnummer en e-mailadres;
   • rekeningnummer plus tenaamstelling;
   • overzicht vrijwilligerstaken;
   • gegevens met betrekking tot de scheidsrechterskaart, voor zover aanwezig.
 2. het faciliteren van de hockeysport, waaronder het deelnemen aan wedstrijden, trainingen, competities, toernooien en het beheren van teams;
 3. het organiseren van evenementen door of op onze vereniging;
 4. het beheer en de exploitatie van de accommodatie, zoals ten behoeve van bardiensten;
 5. het beheer en de organisatie van onze vereniging, zoals het administreren van diverse commissies;
 6. het informeren van (toekomstige) leden over de activiteiten en organisatie van onze vereniging (in de ruimste zin van het woord);
 7. het screenen van vrijwilligers;
 8. het voeren van de een vrijwilligersadministratie en de betaling van de vrijwilligersvergoeding;
 9. het aanbieden en beheren van een besloten (deel van de) website en de lisa app;
 10. het waarborgen van de veiligheid en de goede sfeer op de accommodatie van onze vereniging;
 11. het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 12. het opstellen van promotiemateriaal;
 13. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 14. ten behoeve van andere doeleinden waarover de betrokkene vooraf apart wordt geïnformeerd;
Beeldmateriaal (foto’s en video):
Naast het bovenstaande merken wij met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal nog het volgende op.

Tijdens de trainingen, wedstrijden en hockeygerelateerde activiteiten wordt regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van onze vereniging, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website van onze vereniging en/of lisa app verschijnen.

Beeldmateriaal (foto’s en video’s) zijn voor ons heel belangrijk om aan (toekomstige) leden en hun ouders / verzorgers te laten zien wat wij als vereniging doen en te bieden hebben (in de ruimste zin van het woord). Ook willen we speelschema’s en wedstrijduitslagen laten zien, waarvoor we soms beeldmateriaal gebruiken.

Tot slot willen we het spel van onze leden met behulp van beeldmateriaal evalueren. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Dit betekent onder meer dat wij geen namen plaatsen bij het beeldmateriaal en dat wij kinderen zoveel mogelijk onherkenbaar (vanaf de rug of op afstand) in beeld zullen brengen.

Wij zullen dit beeldmateriaal zoveel als mogelijk met toestemming van de betrokkenen (hun ouders / verzorgers) gebruiken. Dit is echter niet altijd te realiseren, bijvoorbeeld omdat de betrokkenen niet bij ons bekend zijn. Het staat u te allen tijde vrij om bezwaar te maken tegen het gebruik van het beeldmateriaal waarop u (of uw kind) herkenbaar in beeld is.

3. Rechtsgronden voor verwerking

Op grond van de privacywetgeving hebben we een "juridische grond” nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van de contractuele afspraken tussen u en onze vereniging;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op de vereniging rust;
 • voor de behartiging van de "gerechtvaardigd belangen” van de vereniging of die van een derde. Hierbij zal steeds de afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons en/of de derde. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van afspraken met u of derden, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze vereniging via eventueel direct-marketing;
 • en de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

4. Bewaren van uw gegevens

De noodzakelijke persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is voor verwezenlijking van de doeleinden, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht). Daarna verwijderen wij alle data die wij van u hebben. Of gebruiken wij de gegevens anoniem, omdat wij bepaalde data nodig hebben voor interne analyse en rapportages.

De gegevens die wij van u verzamelen worden binnen de zogenaamde Europese Economische Ruimte ("EER”) opgeslagen.

5. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

De getroffen veiligheidsmaatregelen worden periodiek gecontroleerd en geëvalueerd.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

6. Verstrekken van uw gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet zomaar aan derden (externe partijen). Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of indien de verstrekking ten dienste staat van de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.

Wij blijven echter verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend met in achtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, voor doelen en onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

7. Bezoek aan onze website; cookies

Als u de website (www.hchoekschewaard.nl) bezoekt, worden ook persoonsgegevens verwerkt.

Plaatsen cookies
Bij elk bezoek van de website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en onze site te analyseren.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website (en/of video-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke device het bezoek plaatsvindt.

Verwijderen en wijzigen van cookies
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies kunnen worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Hoewel u als bezoeker van de website de website nog steeds kunt bezoeken als u cookies weigert, is het mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt mogelijk het gebruik van de website.

Inloggen op de website of gebruik van de lisa app
Indien u inlogt op de website en/of gebruik maakt van de lisa app. slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’). Indien u een reactie plaatst en/of verzoekt om (nadere) informatie verwerken wij daarvoor de door u verstrekte (contact)gegevens.

Links naar andere websites en social media
De website bevat een aantal externe links. Met deze externe links worden door ons geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een externe link klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de website waar u dan terecht komt. HC Hoeskche Waard is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Minderjarigen
De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

8. Uw rechten

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dit betreft bijvoorbeeld:
 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerk;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens.
U kunt uw verzoek schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Onze contactgegevens treft u hierboven aan. U ontvangt een reactie binnen 4 weken.

Wij willen zeker weten dat u écht bent wie u zegt dat u bent. Daarom kunnen wij aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen. Dat doen wij ook bij onduidelijke verzoeken.

Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is, zullen wij dit gemotiveerd laten weten. Bent u het niet eens met de uitkomst of de wijze waarop HC Hoeksche Waard uw persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop wij uw verzoek hebben afgewikkeld, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op.

9. Wijziging Privacy verklaring

Deze privacy & cookieverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. 

Datum laatste wijziging: 14 april 2019